home | help
WORD
gaijinがいじん外人 noun (meishi) ; foreigner; common word

KANJI
GAI GE soto hoka hazu+su hazu+reru to- ui ke fukaガイ ;; そと ; ほか ; はず+す ; はず+れる ; と- ; うい ;; ふかoutside
[Gahoh.Link] from Gahoh
JIN NIN hitorito ji to ne hiko fumiジン ; ニン ; ひとりと ;;;; ひこ ; ふみperson
[Gahoh.Link] from Gahoh